Disclaimer

Niets van deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevens/bestanden en of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.

No part of this website may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

De internetsite www.spieringverhuur.nl is met de grootste zorg samengesteld, kennelijke fouten binden ons echter niet. Wij behouden ons tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen aan prijzen, indien hiertoe gegronde redenen bestaan.

 

Alle fotorechten & copyright:

Tjaard M Spiering photodesign www.spiering-photodesign.de